U bevindt zich nu in:

Bel nu: 072-5718088


 
Algemene Voorwaarden voor AVG

Artikel Verwerking persoonsgegevens

1.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal
verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot
de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien
van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te
verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen
'verwerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp
bedoelde verbintenissen.
1.2 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van
Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de
Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de
verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
1.3 De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door
Opdrachtnemer kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
1.4 Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd
aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bedoeld.
1.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van
persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau
dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevensen de
aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
1.6 Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van
Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van
Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens
afwijkende wettelijke verplichtingen.
1.7 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese
Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om
persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de
Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke
wet-en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de
Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de
persoonsgegevens verwerkt.
1.8 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van
persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met
inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor
dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever
en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op
verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om
tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer
Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te
komen.
1.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze
persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van
Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee
verband houden.
1.10 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van
de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in
systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of
af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam
zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden
gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te
oefenen en dit verzoek richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek
doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoekvervolgens verder
zelfstandig afhandelen.
1.11 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke
derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel. Deze audit vindt
uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door
Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geinitieerde audit vindt twee weken na
voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een
audit worden door Opdrachtgever gedragen.
1.12 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van
Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens
derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen,
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien
de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie
aan een derde te verstrekken. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan
een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover onverwijld
informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
1.13 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de Wbp te allen tijde
verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een
inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige
nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van
persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in
staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na
ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit
vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde
toezichthouder en/of betrokkenen.
1.14 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.
Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:
a. de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum
bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
b. wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
c. de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of
bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
d. het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal
bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn
gelekt);
e. een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief
het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
f. of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of
ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
g. wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te
dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
h. contactgegevens voor de opvolging van de melding.
1.15 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de
persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel A.1.3, dit ter keuze van Opdrachtgever.
 

Adria Prima 415 Elke Zondag Open !!!

Verkoopprijs
€ 2 950,-
Bouwjaar
1991
Max. Belastbaar gewicht
1000 KG.

Adria Action INKOOP ALLE MERKEN!

Verkoopprijs
€ 1 000,-
Bouwjaar
0
Max. Belastbaar gewicht
0 KG.

Avento Ava Grande 445 TF Elke Zondag Open !!!

Verkoopprijs
€ 9 950,-
Bouwjaar
2007
Max. Belastbaar gewicht
1360 KG.

Avento Avance Esclusivo 395 TLH Elke Zondag Ope

Verkoopprijs
€ 6 750,-
Bouwjaar
2005
Max. Belastbaar gewicht
1300 KG.

Beyerland Vitesse 350 / 2 Elke Zondag Open !!!

Verkoopprijs
€ 3 250,-
Bouwjaar
1989
Max. Belastbaar gewicht
850 KG.

Design & realisatie Worldwebdesign | Privacy Policy